Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 27 lipca 2017 r.

Wydarzenia

Komunikat

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że w Ośrodku Zdrowia w Laszkach w każdy wtorek i czwartek w godz. od 12:00 – 14:00 będzie przyjmował lekarz pediatra pracujący na Oddziale Dziecięcym w Jarosławiu
Projekt stażowy Czas na karierę - II edycja
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2017 r.- 24.04.2017r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. W Ośrodkach udzielana jest pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stowarzyszenie świadczy następujące formy wsparcia:
Informacja Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz możliwości przekroczeenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 na obszarze Województwa Podkarpackiego w 2017 r.:
http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik/881-informacja-o-przekroczneniu-poziomow-dopuszczalnych-oraz-o-mozliwosci-wystapienia-przekroczenia-poziomow-dopuszczalnych-substancji-w-powietrzu-w-2017-r
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"
Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł
Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.
Więcej informacji na stronie PARR S. A. www.staz.parr.pl
Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage.
Warsztaty odbędą się w dniu 31.03.2017 r. /piątek/ o godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.
Ostatnie pożegnanie Kawalera Orderu Virtuti Militari por. Stanisława Sawickiego
W dniu 4 marca 2017 r. pożegnaliśmy zasłużonego mieszkańca naszej gminy – porucznika w stanie spoczynku Stanisława Sawickiego.
Pan Sawicki był Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Brał udział w walkach o Berlin, gdzie w przededniu kapitulacji Berlina został ciężko ranny i w wieku 19 lat amputowano mu obie nogi. Pomimo tego był bardzo pogodnym i wesołym człowiekiem a dodatkowym jego zajęciem była hodowla gołębi, której z sercem się poświęcał.
Uchwała nr XIX/182/17 Rady Gminy Laszki z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 2016 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
77 rocznica deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię
12 lutego 2017r. odbyła się w Wietlinie uroczystość upamiętniająca 77 rocznicę deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię.
Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą św. z udziałem Sybiraków, ich rodzin i przedstawicieli władz państwowych pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Iwanickiego. W celebrze uczestniczył również chór parafialny i dęty zespół instrumentalny z Jarosławia.
Wójt Gminy Laszki informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym osoby, które w roku bieżącym mają w planie zmienić pokrycie dachowe, bądź mają złożone na terenie nieruchomości płyty azbestowe, proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Laszki osobiście, do pokoju 22, lub telefonicznie (16 628 50 46 wew. 120) do dnia 10 marca 2017 r.
Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W związku z realizacją Podprogramu 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach kwalifikujący osoby najbardziej potrzebujące do udziału w tym programie poprzez wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności, zamieszcza krótki film informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ, w celu umożliwienia zgłoszenia się po skierowanie tym osobom uprawnionym, które jeszcze z pomocy nie skorzystały m. in. ze względu na brak wiedzy o Programie.
Film do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: PO PŻ - film informacyjny
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »