Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 22 marca 2019 r.

Wydarzenia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - aktualizacja

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2017 r. dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

 • Punkt nr 1:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 15.00 - 17.00
  Podmiot udzielający pomocy prawnej: Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON 35- 205 Rzeszów , ul. Warszawska 5/7 (adwokat, absolwent wyższych studiów prawniczych)
 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
  Podmiot udzielający pomocy prawnej: Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław (adwokat)
 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki 36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica
  wtorek: 8.00 - 12.00
  Podmiot udzielający pomocy prawnej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław (radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)
 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00
  Podmiot udzielający pomocy prawnej: radca prawy
 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
  Podmiot udzielający pomocy prawnej: adwokat

Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawniona jest osoba, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskała prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
 2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. uzyskała zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. nie ukończyła 26 lat,
 6. ukończyła 65 lat,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (każdy zagrożony lub poszkodowany),
 8. jest w ciąży.

Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1),
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny - pkt 2),
 3. zaświadczenia - pkt 3),
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - pkt 4),
 5. dokumentu stwierdzającego tożsamość - pkt 5) i pkt 6),
 6. oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - pkt 7),
 7. dokumentu potwierdzającego ciążę - pkt 8).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osoby w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nie będzie można uzyskać pomocy prawnej w sprawach:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Przejdź do góry strony