Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Środa, 18 września 2019 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laszki.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy", oraz zabezpieczenia wkładu własnego, konkurs Nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Laszki do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy z przeznaczeniem na projekt pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laszki w 2019 roku.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysocko.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laszki.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysocko.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika wraz z kładką w m. Bobrówka).
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w m. Miękisz Nowy).
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w m. Miękisz Stary).
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu ( budowa chodnika w m. Wietlin III).
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2019 rok.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2019 rok.
 19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony