Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 22 października 2019 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie raportu złożonego przez Wójta o stanie Gminy Laszki.
 7. Przeprowadzenie debaty w sprawie raportu o stanie Gminy Laszki.
 8. Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2018 r.
 11. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
 12. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Laszki.
 13. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 14. Rozpatrzenie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Laszki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Laszki za 2018 r.
 15. Dyskusja.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2019 rok.
 20. Przyjęcie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Laszki za rok 2018 wraz z rekomendacjami.
 21. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony