Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 18 lutego 2020 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2019 r. oraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2019 r. wraz z załącznikami.
 7. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I-sze półrocze 2019 r. Gminy Laszki wraz z załącznikami.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Skarg , Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia Petycji w interesie publicznym.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laszki.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2019 rok.
 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony