Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 24 lipca 2021 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie raportu złożonego przez Wójta o stanie Gminy Laszki.
 7. Przeprowadzenie debaty w sprawie raportu o stanie Gminy Laszki.
 8. Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2019 r.
 11. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
 12. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Laszki.
 13. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 14. Rozpatrzenie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Laszki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Laszki za 2019 r.
 15. Dyskusja.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Rabki-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVII/156/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Laszki – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Laszkach.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2021 rok na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina – Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy – Miękisz Stary”.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2020 rok.
 22. Przyjęcie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Laszki za rok 2019 wraz z rekomendacjami.
 23. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony