Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 31 stycznia 2023 r.

Wydarzenia

Program Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Komu przysługuje wsparcie z programu „Rodzina 500+”?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce lub ojcu;
- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
- opiekunowi prawnemu dziecka;
- dyrektorowi domu pomocy społecznej
Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Składanie wniosków o świadczenie 500+

Wnioski będzie można składać:
od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną można to zrobić w dowolny sposób: przez Internet czyli E-wniosek, który można złożyć: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowości elektroniczną oraz portal PUE ZUS
od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

Wnioski w wersji papierowej na okres zasiłkowy 2021/2022 dostępne będą w holu głównym Urzędu Gminy Laszki oraz w wersji do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze Wnioski składa się w Ogranie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie darmowy, za jego pobranie oraz złożenie nie ma żadnych opłat.

Terminy wypłat świadczenia „500+”

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Brak decyzji w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego 500+

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.
Świadczenie wypłacane jest w sposób dogodny dla wnioskodawców, czyli przelewem na konto lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Laszki.

Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze 500+

Od 2021 r. funkcjonować będzie roczny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Natomiast rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek.
W przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania okresu świadczeniowego, świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.
Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka.
W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń.

„Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże wniosek wraz z dokumentami w tym z „Oświadczeniem ustalającym państwo właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego”, Wojewodzie Podkarpackiemu, w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.

Świadczenie 500+ dla obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium innego państwa UE, EOG, Szwajcarii lub innych państw spoza UE

W przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas uprawnienie do świadczeń ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania – niezależnie od tego czy takie prawo istnieje czy nie.

Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania w trakcie pobierania świadczeń (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Warunek ten jest częściowo zniesiony jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny zamieszkują, bądź podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce i innym państwie członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (np. jeden z rodziców i dzieci zamieszkują w Polsce a drugi z rodziców pracuje za granicą).

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U 2019 poz. 2407 z późn.zm)
Adres strony do pobrania wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Przejdź do góry strony