Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 24 lipca 2021 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki w okresach międzysesyjnych.
 6. Rozpatrzenie raportu złożonego przez Wójta o stanie Gminy Laszki.
 7. Przeprowadzenie debaty w sprawie raportu o stanie Gminy Laszki.
 8. Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2020 r.
 11. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
 12. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Laszki.
 13. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 14. Rozpatrzenie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Laszki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Laszki za 2020 rok.
 15. Dyskusja.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony