Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

LGD Z tradycją w nowoczesność - Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR oraz karta pomysłu – fiszka projektowa

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zachęca do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD "Z Tradycją w Nowoczesność" chce stworzyć taką Lokalną Strategię Rozwoju, która w optymalny sposób będzie zgodna z założeniami i odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

LGD Z tradycją w nowoczesność - Twój głos jest ważny, zgłoś swój pomysł!

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konkursem na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do opracowania tego dokumentu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się lokalnej społeczności oraz przekazywania uwag i  inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Osoby/podmioty, które chcą zgłosić pomysły i opinie mogą kontaktować się z biurem Lokalnej Grupy Działania za pośrednictwem poczty mailowej: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, telefonicznie - pod numerem: 16 621 90 65, osobiście w godzinach pracy biura lub z koordynatorem gminnym.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale świadczy bezpłatne usługi związane z wypełnianiem wniosków obszarowych.
Rolników chętnych do skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków zapraszamy do Powaitowego Zespolu Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu, ul. Dąbrowskiego 18 lub do budynku Urzędu Gminy w Laszkach (koło poczty) w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 8:00 do 15:00.
Kontakt do doradcy 723-977-332.

Plakat - Wypełnianie wniosków obszarowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z § 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) informuje o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w stosunku do podmiotów objętych gminnym systemem odbioru odpadów.
Termin rozpoczęcia - od marca 2023 r.

Kontrole będą przeprowadzać oddelegowani pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku oraz ekipa odbierająca w danym dniu odpady, losowo bez uprzedniego powiadomienia właściciela/zarządcy. Sprawdzana będzie zawartość worków/pojemników przeznaczonych na surowce wtórne oraz pojemniki na odpady zmieszane.

Plakat - Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Baner - aplikacja Biosegregator

W ramach współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. o.o. z firmą Biosystem została udostępniona darmowa aplikacja na smartfony - Biosegregator.
Aplikacja mobilna BioSegregator pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.
W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

 • jak należy sortować odpady w twojej miejscowości,
 • gdzie się znajduje PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
 • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w gminie.

Link do filmu, prezentującego działanie aplikacji

Aplikacja jest dostępna w Google Play i App Store

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny na nr: 16 621 63 87 wew. 25

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
160 rocznica powstania styczniowego
W dniu 23 stycznia 2023 r. z okazji 160 rocznicy powstania styczniowego przedstawiciele Urzędu Gminy Laszki w osobach Wójta Stanisława Gonciarza i Kierownika USC Andrzeja Halwy złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie powstańca – Romana Kotziana.
160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Powstanie było największym w XIX w. polskim zrywem narodowym.

Informuje się mieszkańców, że prowadzona jest sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie.

W Gminie Laszki cena została ustalona na poziomie 1700 zł za 1 tonę. Transport surowca ze składu do gospodarstwa domowego mieszkaniec może zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z usługi transportu przez skład.

Dystrybucją węgla zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Madiuk z siedzibą: Bobrówka 105A, 37-543 Laszki.

Osoby uprawnione do zakupu węgla zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o możliwości zakupu. Kontakt następuje według kolejności w jakiej były składane wnioski.

Następnie w uzgodnionym terminie należy zgłosić się do Urzędu w celu odbioru faktury, płatność za węgiel dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy Laszki gotówką.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
 • Podatki: 16 628 50 28
 • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
 • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
 • Oświata: 16 628 53 23
 • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
 • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony