Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 1 kwietnia 2023 r.

Wydarzenia

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. informuje, iż z dniem 25.07.2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 - 22+889" zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.
Zdjęcie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Laszkach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i szczęścia na wiele jeszcze długich wspólnych lat złożyli jubilatom Wójt Gminy Stanisław Gonciarz oraz Przewodniczący Rady Gminy w Laszkach Marek Bawoł, Bogusław Kuta i Mirosław Broda.
Jubilaci otrzymali medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, kwiaty oraz listy gratulacyjne. Złote gody obchodziło 35 par małżeńskich z terenu gminy Laszki. Ze względu na trwający czas epidemii, w bieżącym roku zostały wręczone medale małżeństwom, obchodzącym swój jubileusz w latach 2019-2021.

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece zbiera podpisy pod petycją o obniżenie VAT na drewno opałowe. Obecnie drewno opałowe objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.
Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.

Pełna treść oraz możliwość złożenia podpisu pod petycją znajduje się na stronie: https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Plakat - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Laszki przypomina o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, tj. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (np. budynków biurowych, usługowych, warsztatowych) posiadających źródła ciepła są zobowiązani do złożenia deklaracji elektronicznie, podpisując profilem zaufanym, lub papierowo, w Urzędzie Gminy Laszki.

Prosimy nie czekać do ostatniego dnia i złożyć przedmiotową deklarację jak najszybciej.

Więcej informacji oraz wzór deklaracji można znaleźć na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl.

Film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw

Baner - Flaga i Godło Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach realizuje Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie:
149 760,00 zł

Całkowita wartość:
249 600,00 zł

Gmina Laszki w 2022 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło finansowania:
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:
Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Baner - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że istnieje możliwość otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Odbiorcy pożyczki to osoby nieposiadające zatrudnienia, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. KSWP informuje, że pożyczki w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Baner - Dofinansowanie do odbioru TV

Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu tunerów, niezbędnych do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanego sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Będą one mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera.

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

Informujemy, że podmioty, w szczególności osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
Plakat - Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że wnioski o płatności bezpośrednie dla rolników na 2022 rok będą wypełniane w Urzędzie Gminy w Laszkach (drzwi obok poczty) w dniach poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do wypełnienia wniosku o płatności bezpośrednie potrzebne będą:

1. Login i hasło z poprzedniego roku lub

2. 8 ostatnich cyfr konta bankowego i kwota przelewu wypłacona w 2021 r. (w przypadku rolników, którzy nie posiadają hasła bądź składają wniosek po raz pierwszy).

W roku 2022 rolnicy będą mogli ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową, przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. 16 627 22 79 lub 723 977 332

Baner - Pomagam Ukrainie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje:

- Dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania)

- Uchodźcy, którzy przekraczają granicę w woj. podkarpackim zostaną przewiezieni bezpłatnym transportem na teren województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubelskiego i łódzkiego gdzie znajdą zakwaterowanie i wyżywienie.

- Na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/ rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

Szczegóły znajdują się na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: https://rzeszow.uw.gov.pl/pomagamukrainie

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Można uzyskać od 150 000 zł do 250 000 zł.
Wnioski mogą składać rolnicy, domownicy rolnika lub małżonkowie rolnika.
Szczegółowych informacji udziela Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (nr telefonu: 697 053 169, www: https://parr.pl), która pisze również wnioski i biznes plany w ramach ogłoszonego naboru.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony