Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 8 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Baner - Dofinansowanie do odbioru TV

Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu tunerów, niezbędnych do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanego sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Będą one mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera.

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

Informujemy, że podmioty, w szczególności osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
Plakat - Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że wnioski o płatności bezpośrednie dla rolników na 2022 rok będą wypełniane w Urzędzie Gminy w Laszkach (drzwi obok poczty) w dniach poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do wypełnienia wniosku o płatności bezpośrednie potrzebne będą:

1. Login i hasło z poprzedniego roku lub

2. 8 ostatnich cyfr konta bankowego i kwota przelewu wypłacona w 2021 r. (w przypadku rolników, którzy nie posiadają hasła bądź składają wniosek po raz pierwszy).

W roku 2022 rolnicy będą mogli ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową, przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. 16 627 22 79 lub 723 977 332

Baner - Pomagam Ukrainie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje:

- Dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania)

- Uchodźcy, którzy przekraczają granicę w woj. podkarpackim zostaną przewiezieni bezpłatnym transportem na teren województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubelskiego i łódzkiego gdzie znajdą zakwaterowanie i wyżywienie.

- Na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/ rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

Szczegóły znajdują się na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: https://rzeszow.uw.gov.pl/pomagamukrainie

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Można uzyskać od 150 000 zł do 250 000 zł.
Wnioski mogą składać rolnicy, domownicy rolnika lub małżonkowie rolnika.
Szczegółowych informacji udziela Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (nr telefonu: 697 053 169, www: https://parr.pl), która pisze również wnioski i biznes plany w ramach ogłoszonego naboru.
Plakat - Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że w 2022 r. ponownie (wzorem 2021 r.) zbiera zamówienia na zakup jednodniowych piskląt kaczek i gęsi.
Dostawy piskląt planowane są sukcesywnie od 31.03.2022r. w miarę składanych zamówień.

W związku z pandemią COVID-19 wnioski (łącznie z fakturami - dotyczy wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników) prosimy o składanie pocztą lub o wrzucenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu Gminy Laszki.
Kontakt do działu podatków: (16)628-50-46 wew.111

W związku z pandemią COVID-19 wniosek o wypłatę dodatku osłonowego prosimy wypełnić zgodnie z wzorem, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i po wypełnieniu wrzucić do urny, umieszczonej w holu głównym urzędu gminy.
W celu skorzystania z pomocy pracownika działu świadczeń rodzinnych - proszę dzwonić pod nr (16)628-50-23 wew.103

Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - XXII nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. Fundusz Usług Rozwojowych
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 18 stycznia rozpoczyna XXII nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.
Plakat - Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Mieszkańcy Gminy Laszki od 10.01.2022r. mogą składać wnioski o dodatek osłonowy, który został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

W Gminie Laszki wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (parter pok. nr. 3)
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony