Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

Plakat - Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że w 2022 r. ponownie (wzorem 2021 r.) zbiera zamówienia na zakup jednodniowych piskląt kaczek i gęsi.
Dostawy piskląt planowane są sukcesywnie od 31.03.2022r. w miarę składanych zamówień.

W związku z pandemią COVID-19 wnioski (łącznie z fakturami - dotyczy wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników) prosimy o składanie pocztą lub o wrzucenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu Gminy Laszki.
Kontakt do działu podatków: (16)628-50-46 wew.111

W związku z pandemią COVID-19 wniosek o wypłatę dodatku osłonowego prosimy wypełnić zgodnie z wzorem, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i po wypełnieniu wrzucić do urny, umieszczonej w holu głównym urzędu gminy.
W celu skorzystania z pomocy pracownika działu świadczeń rodzinnych - proszę dzwonić pod nr (16)628-50-23 wew.103

Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - XXII nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. Fundusz Usług Rozwojowych
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 18 stycznia rozpoczyna XXII nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.
Plakat - Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Mieszkańcy Gminy Laszki od 10.01.2022r. mogą składać wnioski o dodatek osłonowy, który został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

W Gminie Laszki wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (parter pok. nr. 3)
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

Urząd Gminy Laszki informuje:

1. Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2022 r.
– wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1104
- stawki podatkowe na rok 2022 w/g Uchwały Rady Gminy Laszki Nr XVII/160/2016 z dnia 25 listopada 2016 r./Dziennik Urz. Woj. Podkarp. z 07-12-2016 poz.3967/. /stawki jak w roku 2021/

2. Podatek rolny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2022 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1105
- stawki podatkowe na rok 2022 wg Ogłoszonej ceny żyta Komunikat Prezesa GUSz dnia 20.10.2021r. tj.61,48 zł. za 1g x 2.5 dt = 153,70 zł. za 1 ha przel.

3. Podatek leśny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2022 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1126
- stawka podatku leśnego w/g GUS na rok 2022 r. wynosi 46,6972 zł.

Skan komunikatu

W dniu dzisiejszym tj. 17.12.2021 r. po przeprowadzeniu badania cząstkowego STWIERDZONO PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA.

Baner: Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu w 2021 roku szkoły podstawowe z terenu Gminy Laszki otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży:

1. Szkoła Podstawowa w Korzenicy – 30 000 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach – 60 000 zł
3. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym – 30 000 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym – 30 000 zł
5. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie – 60 000 zł

Baner - Projekt Granty PPGr - Zmiany w zapisach dokumentacji konkursowej

W związku koniecznością weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym PPGR, o dostarczenie do tut. Urzędu:

1. Kopii świadectwa pracy lub umowy o pracę lub legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia z KOWR lub zaświadczenia z ZUS lub innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR – potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie przypominamy, że o wsparcie mogą starać się rodziny, których:

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dotyczy np. dofinansowania w wys. 1500 zł z ARiMR)

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Laszki w pok. Nr 22 w terminie do 14.12.2021 r. o godz. 15:00

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Baner: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Projekt pn. Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Tuchla Osada został wsparty środkami budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 11.220,00 zł

W ramach projektu zostały zakupione za kwotę 23.985,00 zł, a następnie zamontowane urządzenia placu zabaw (huśtawka i karuzela tarczowa) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, jako uzupełnienie budynku socjalnego, przystosowanego od niedawna do pełnienia funkcji świetlicy, co zwiększy ofertę spędzania czasu wolnego oraz przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców.

Wszystkie urządzenia zostały zamontowane przez członków LKS Korona Tuchla, którzy uporządkowali również teren po montażu urządzeń.

Projekt „Pracujemy!”
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”,  który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony