Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 8 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Urząd Gminy Laszki informuje:

1. Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2022 r.
– wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1104
- stawki podatkowe na rok 2022 w/g Uchwały Rady Gminy Laszki Nr XVII/160/2016 z dnia 25 listopada 2016 r./Dziennik Urz. Woj. Podkarp. z 07-12-2016 poz.3967/. /stawki jak w roku 2021/

2. Podatek rolny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2022 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1105
- stawki podatkowe na rok 2022 wg Ogłoszonej ceny żyta Komunikat Prezesa GUSz dnia 20.10.2021r. tj.61,48 zł. za 1g x 2.5 dt = 153,70 zł. za 1 ha przel.

3. Podatek leśny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2022 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2022 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1126
- stawka podatku leśnego w/g GUS na rok 2022 r. wynosi 46,6972 zł.

Skan komunikatu

W dniu dzisiejszym tj. 17.12.2021 r. po przeprowadzeniu badania cząstkowego STWIERDZONO PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA.

Baner: Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu w 2021 roku szkoły podstawowe z terenu Gminy Laszki otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży:

1. Szkoła Podstawowa w Korzenicy – 30 000 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach – 60 000 zł
3. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym – 30 000 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym – 30 000 zł
5. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie – 60 000 zł

Baner - Projekt Granty PPGr - Zmiany w zapisach dokumentacji konkursowej

W związku koniecznością weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym PPGR, o dostarczenie do tut. Urzędu:

1. Kopii świadectwa pracy lub umowy o pracę lub legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia z KOWR lub zaświadczenia z ZUS lub innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR – potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie przypominamy, że o wsparcie mogą starać się rodziny, których:

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dotyczy np. dofinansowania w wys. 1500 zł z ARiMR)

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Laszki w pok. Nr 22 w terminie do 14.12.2021 r. o godz. 15:00

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Baner: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Projekt pn. Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Tuchla Osada został wsparty środkami budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 11.220,00 zł

W ramach projektu zostały zakupione za kwotę 23.985,00 zł, a następnie zamontowane urządzenia placu zabaw (huśtawka i karuzela tarczowa) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, jako uzupełnienie budynku socjalnego, przystosowanego od niedawna do pełnienia funkcji świetlicy, co zwiększy ofertę spędzania czasu wolnego oraz przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców.

Wszystkie urządzenia zostały zamontowane przez członków LKS Korona Tuchla, którzy uporządkowali również teren po montażu urządzeń.

Projekt „Pracujemy!”
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”,  który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
List przewodni w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Laszki na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Laszki, działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 247/2021 Wójta Gminy Laszki z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Laszki na lata 2021-2030, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Laszki na lata 2021-2030”.

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021 r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystępuje do projektu organizowanego przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu w ramach „Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy”. W tut. Ośrodku będzie mieścił się punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony przez pracowników socjalnych oraz kuratora sądowego w dniach:

Kampania „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”
02.11.2021r w godz. 10.00 - 14.00
08.11.2021r w godz. 10.00 - 14.00
17.11.2021r w godz. 10.00 - 14.00

Kampania „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”
03.12.2021 w godz. 10.00 - 14.00
08.12.2021r w godz. 10.00 – 14.00

Klaster Energii - komunikat dla przedsiębiorców

DROGI PRZEDSIĘBIORCO!

Nasza Gmina dołączyła do Klastra Energii, tj. do porozumienia międzygminnego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim wykorzystywanie lokalnych zasobów. Klaster Energii będzie realizował zadania na terenie całego powiatu i Ty, Drogi Przedsiębiorco możesz mieć swój udział w działaniach.

Jeżeli stawiasz na:

Widząc zainteresowanie oraz potrzebę mieszkańców gminy, Gmina Laszki postanawia przeprowadzić wstępny nabór na Odnawialne Źródła Energii – fotowoltaikę, pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, magazyny energii.

Nabór wniosków możliwy jest dzięki Klastrowi Energii jaki został stworzony przez gminy partnerskie. Klaster Energii Zielony Wschód został zawiązany przez Gminę Wielkie Oczy (lider Klastra Energii), Gminę Laszki, Miasto i Gminę Oleszyce oraz Gminę Stary Dzików.

Przewidywany termin ogłoszenia regulaminu naboru – IV kwartał 2021 z dofinansowaniem na poziomie 60-85%, poniżej w tabelach przedstawione są szacowane wkłady brutto mieszkańca przy dofinansowaniu 70%.

Instalacje fotowoltaiczne:

Baner funduszy europejskich

4 października ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogli skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Cel

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony