Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

Polska Spółka Gazownictwa - Aktywni na nowo

Polska Spółka Gazownictwa, jako właściciel sieci gazociągów, jest odpowiedzialna za wszystkie przyłącza, także za te nieaktywne. Dlatego jednym z jej celów jest przekonanie właścicieli nieaktywnych przyłączy do ich ponownej aktywizacji.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat wykorzystania gazu ziemnego jako źródła ciepła i przekonanie wszystkich, którzy posiadają nieczynne przyłącze, do jego aktywizacji.

Szczegóły na stronie https://www.psgaz.pl/aktywni-na-nowo

Dopłaty bezpośrednie - informacja

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 składa się w terminie od dnia 15 marca 2021 do dnia 17 maja 2021r.
Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez aplikację eWniosekPlus.
Dane do logowania: nr gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego, kwota z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w 2020 lub hasło z ubiegłego roku do aplikacji.
W bieżącej kampanii rolnicy nie będą mogli składać oświadczeń potwierdzających brak zmian oraz nie otrzymają spersonalizowanej wersji papierowej (jak było w latach ubiegłych).
Ważną zmianą jest również fakt, że wszyscy rolnicy bez względu na liczbę hektarów deklarowanych we wniosku będą musieli wskazać nazwę konkretnej uprawy.
Rolników chętnych do skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków zapraszamy do budynku Urzędu Gminy w Laszkach (koło poczty) w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 do 14:00.
Kontakt do doradcy 723-977-332.

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej: https://demo.spis.gov.pl/. Aby uruchomić aplikację należy kliknąć koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu strony (wskazuje na nie napis „Tu uruchomisz tryb demo"). Tryb demo umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z pytaniami, które już 1 kwietnia 2021 r. pojawią się we właściwym formularzu spisowym NSP 2021. Aplikacja pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką i sposobem obsługi formularza. Wcześniejsze zapoznanie się z formularzem spisowym pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat pytań w nim zawartych oraz przygotowanie się do odpowiedzi na nie przy wypełnianiu wersji ostatecznej formularza.

Uwaga! Może wystąpić problem z otwarciem wersji demonstracyjnej formularza w niektórych przeglądarkach. Należy wówczas skorzystać z innych dostępnych przeglądarek internetowych.

Baner: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na stronie spis.gov.pl została opublikowana lista pytań w NSP 2021.
Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Baner: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

„Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen.
To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.
Bardzo za to dziękuję.”
Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda
1 października 2020 r.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z wystąpieniem roztopów, powodujących znaczące osłabienie nośności korpusu drogowego oraz zwiększenie jego podatności na odkształcenia i uszkodzenia pod wpływem ciężkiego ruchu samochodowego, przeciwdziałając niszczeniu dróg przez ich użytkowników (art.20 pkt.12 Ustawy o Drogach publicznych tj.Dz.U.2020 poz.470 ze zm.) jako zarządca dróg gminnych w miejscowości Laszki a w szczególności drogi :

1. Korzenica -Bobrówka nr 111583R
2. Laszki - Polska droga nr 111548R
3. Laszki - Ruska droga nr 111547R
4. Laszki- Studnie nr 111546R
5. Laszki - Podstaw - Ogrody nr 111592R
6. Laszki- Bobrówka (Pańska) nr 111592R
oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Laszki - SKR (dz. nr 3031)

zarządzam ograniczenie tonażu tj. zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6t w ciągu w/w dróg dla wszystkich użytkowników drogi.

Ograniczenie tonażu wprowadza się na okres od 3 marca 2021 r. do odwołania.

Ograniczenie tonażu nie dotyczy pojazdów:
- rolników

W uzasadnianych przypadkach tj. zagrożenia życia i zdrowia, zaistnienia ważnego interesu prywatnego lub publicznego, Wójt Gminy Laszki zdecyduje o zastosowaniu odstępstwa od powyższego zakazu.

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz
(-)

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Laszkach Nr XIX/157/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz XXI/173/21 oraz XXI/174/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Laszki, zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązujących od 1 marca 2021 r. uwzględniającej nową stawkę oraz zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym.

Deklaracje tą muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Laszki.

Do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że w 2021 r. ponownie (wzorem 2020 r.) zbiera zamówienia na zakup piskląt kaczek i gęsi.
Pierwsza dostawa piskląt planowana jest po 15 marca. Zamówienia na pierwszą dostawę można składać do 14 lutego.
Zamówienia można składać osobiście w siedzibie PZDR w Jarosławiu (ul. Dąbrowskiego 18) lub telefonicznie: 16/627-22-79, 723 977 423.
Plakat: Pod Biało-Czerwoną

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom Gmina Laszki otrzyma maszt z flagą w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną".
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za Państwa działania i za każdy oddany głos.

Stanisław Gonciarz

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Komu przysługuje wsparcie z programu „Rodzina 500+”?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce lub ojcu;
- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
- opiekunowi prawnemu dziecka;
- dyrektorowi domu pomocy społecznej
Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Składanie wniosków o świadczenie 500+

Baner: #Szczepimy się

Transport dedykowany jest dla: osób mających obiektywne lub niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
Transport o którym mowa realizowany jest na obszarze gminy.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 pod nr telefonu 16 628 50 24.

Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 należy dokonać za pomocą całodobowej bezpłatnej infolinii pod numerem 989 bądź numerem 16 624 13 37 Centrum Medyczne „Rel-Med” w Laszkach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach od stycznia 2021 r. rozpoczęła się kwalifikacja klientów z terenu gminy Laszki do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Zainteresowani mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach składając oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

« | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony