Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7442
Załącznik do Uchwały Nr XVI/165/12
Rady Gminy w Laszkach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT GMINY LASZKI

DZIAŁ I
USTRÓJ GMINY LASZKI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Statut stanowi o wewnętrznym ustroju Gminy Laszki, będącej, z mocy prawa, wspólnotą samorządową, obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa, bez bliższego określenia, o:

 1. budżecie gminy – należy przez to rozumieć budżet gminy Laszki,
 2. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Laszki, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców i określone terytorium,
 3. komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy w Laszkach,
 4. przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Laszkach,
 5. radzie– należy przez to rozumieć Radę Gminy w Laszkach,
 6. statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Laszki,
 7. urzędzie gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Laszki,
 8. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 p. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)
 9. wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Laszki.

§ 3.

 1. Gmina jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
 2. Gmina jest położona w powiecie jarosławskim, w województwie podkarpackim. Terytorium Gminy stanowi obszar o powierzchni 138 km kw.
 3. Granice Gminy określone są na mapie ewidencyjnej gruntów, przechowywanej w Urzędzie Gminy.

PEŁNY TEKST STATUTU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJData publikacji:

  Ilość odwiedzin: 2040616