Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 13293

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr. 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy - na wniosek Wójta Gminy Laszki - uchwałą powołała na Sekretarza Gminy Laszki na czas nieokreślony.

Obowiazki Wójt Gminy Laszki powierzył Sekretarzowi gminy Zarządzeniem Nr 122/05 z dnia 5 lipca 2005 r.Data publikacji:


Osoby odpowiedzialne:
SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Piekuś
Tel: tel. (0-16) 628-50-46 wew. 107

 

Obowiązki Sekretarza Gminy Laszki:

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania gminy:
1) udział w pracach legislacyjnych Rady Gminy w sprawach unormowań ustrojowych Gminy, a mianowicie:

a) opracowania statutu gminy i jego nowelizacji,
b) tworzenia i organizacji jednostek organizacyjnych gminy oraz ich likwidacji,
c) tworzenia i organizacji jednostek pomocniczych gminy oraz ich likwidacji.
d) tworzenia i wdrażania przepisów gminnych,

2) nadzór w procesie przygotowania przez Urząd Gminy uchwal i zarządzeń organów gminy.

2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy;
1) opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego,
2) opracowanie i aktualizacja regulaminu pracy,
3) przydział czynności dla pracowników,
4) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
5) rozdział na stanowiska pracy korespondencji wpływającej,
6) gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie przepisów prawa,
7) gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie uchwal Rady Gminy,
8) wdrażanie przepisów prawa oraz organizacja i przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
9) opracowanie innych instrukcji w sprawach organizacji i funkcjonowania Urzędu,
10) inne sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.

3. W zakresie organizacji i przeprowadzania na terenie gminy: wyborów prezydenta, wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Wójta i wyborów Rady Gminy:
1) wnioskowanie o ustalenie granic i numerów okręgów wyborczych do rady gminy oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2) wnioskowanie o ustalenie granic i numerów obwodów głosowania,
3) uczestniczenie w przygotowaniu uchwał Rady Gminy w tych sprawach,
4) inne sprawy wynikające z przepisów szczególnych.

4. W zakresie organizacji i przeprowadzania na terenie gminy wyborów sołtysów i rad sołeckich:
1) wykonywanie zadań wyborczych Wójta wynikających ze statutów poszczególnych sołectw,
2) wykonywanie innych zadań w tym zakresie.

5. W zakresie organizacji i przeprowadzania na terenie gminy referendum lokalnego:
1) przygotowanie uchwał Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum,
2) publikacja uchwał Rady Gminy,
3) przyjmowanie wiadomości od inicjatorów o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, potwierdzanie na piśmie otrzymanego powiadomienia oraz powiadamianie inicjatora o liczbie mieszkańców uprawnionych do głosowania,
4) przyjmowanie od inicjatorów referendum pisemnego wniosku o przeprowadzenie referendum,
5) przekazywanie wniosków o przeprowadzenie referendum Radzie Gminy,
6) przygotowanie uchwał Rady Gminy w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku w zakresie zgodności i odpowiadania warunkom ustawy,
7) przygotowanie uchwał Rady Gminy w sprawie powołania komisji terytorialnej do przeprowadzenia referendum,
8) wskazywanie osób do składu komisji powoływanej przez wojewódzkiego komisarza wyborczego,
9) przygotowanie kart do przeprowadzenia referendum,
10) ogłaszanie wyników referendum,
11) wdrażanie wyników referendum w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia,
12) wyznaczanie mężów zaufania do komisji.

6. W zakresie wykonywania zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych:
1) wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
2) wykonywanie zadań kierownika jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7. W zakresie pozostałych spraw:
1) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy w myśl przepisu art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego,
2) wykonywanie zadań w zakresie dostępu do informacji publicznej na zajmowanym stanowisku, wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) poświadczanie własnoręczności podpisów (w miarę potrzeb),
4) wykonywanie innych zadań, doraźnie zleconych przez przełożonego.


Andrzej Piekuś
  Ilość odwiedzin: 2044874