Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Laszki.
 

Wójt Gminy Laszki zawiadamia, że w dniu 30 października 2017 r. Rada Gminy w Laszkach podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

I. Od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 7,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc ? selektywna zbiórka odpadów,
 • 10,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc ? nieselektywna zbiórka odpadów.

II. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny:
  1. o pojemności 60 l - 11 zł.
  2. o pojemności 120 l - 22 zł.
  3. o pojemności 240 l - 44 zł.
  4. o pojemności 1100 l - 150 zł.
  5. o pojemności KP-7 - 920 zł.
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  1. o pojemności 60 l - 14 zł.
  2. o pojemności 120 l - 28 zł.
  3. o pojemności 240 l - 56 zł.
  4. o pojemności 1100 l - 205 zł.
  5. o pojemności KP-7 - 1.260 zł.

Uchwała XXV/230/17 Rady Gminy w Laszkach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 23 listopada 2017 r., pozycja 3874 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z treścią ustawy (Dz. U. 2017, poz. 1289 t.j) z dnia 13 września 1996 , art. 6m. pkt. 2a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty (do 28.02.2018).

Przypominamy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zobowiązani są do przekazywania odpadów w ilości zadeklarowanej w deklaracji.

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

 
  Data publikacji   2017-12-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 16448