Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   0
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe na odbiór z nieruchomości położonych na terenie Gminy Laszki wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 TYS.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego, na podstawie § 4 ust.5 Procedury P/7/1 Zakupy usług, towarów i robót budowlanych , zatwierdzonej przez Wójta Gminy Laszki i obowiązującej od 01.01.2021 r., określającej tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 000 zł netto, zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki".

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości położonych na terenie Gminy Laszki wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów.

Kod odpadów 17 06 05

Szacunkowa masa odpadów 50 Mg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

1.    Umowa z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest. (w formie skanu)

Zgodnie z art.20 pkt 2 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987) obowiązkowe jest zastosowanie zasady bliskości tj. odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

Oferty wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów lub przedłożą dokumenty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649 z późn.zm.), oraz przedłoży zgłoszenia Zamawiającemu po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem realizacji zdania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy należy złożyć wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) przesłać skan na adres e-mail: gmina@laszki.eu

- z dopiskiem w tytule wiadomości "Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki - 2022".

Termin złożenia oferty: do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: CENA ? 100%

VII. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Projekt umowy.

WÓJT GMINY LASZKI

( - )

STANISŁAW GONCIARZ

 

 
  Data publikacji   2022-07-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Mirosław Jakimowicz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2044683