Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   0
  Nazwa pozycji   Tryb podstawowy: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w roku 2023
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w roku 2023
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LASZKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900460
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 36
1.5.2.) Miejscowość: Laszki
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-543
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@laszki.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://laszki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II ? INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci placówek wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Laszki
w roku 2023
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a481f186-55be-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412176/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 08:51
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023309/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci placówek wychowania przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w roku 2023
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III ? UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r.
poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 p. z. p. ).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: m.solilak@laszki.eu;
2) ePUAP, pod adresem: Gmina Laszki /1ro0e44ee1/skrytka
3) miniPortal, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z komunikacją w postępowaniu:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym:
Janusz Kozioł ? Urząd Gminy Laszki;
w sprawach merytorycznych:
Małgorzata Solilak ? Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W ? ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),
informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Laszki. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie
na adres siedziby: Laszki 36, 37-543 Laszki;
e-mailowo: sekretariat@laszki.eu; telefonicznie: 16 628 50 46.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: lcieslinski@odopodkarpacie.pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i
regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania
zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy
zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa
o podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie
do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa,
np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
4) Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne,
organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią
z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora. Twoje
dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których będziesz
mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one
odpowiednią ochronę Twoich praw.
5) Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
a) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
c) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu
wskazanego w pkt 1.
SEKCJA IV ? PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GZEAS.I.271.01.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego biletów miesięcznych
dla dzieci i uczniów placówek oświatowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w roku 2023.
2. Zakres usług obejmuje przewozy dzieci i uczniów szkół na każdej trasie do szkoły
i ze szkoły do miejscowości zamieszkania w dni zajęć lekcyjnych.
3. Przewozy obejmują łącznie około 244 dzieci i uczniów dowożonych z następujących miejscowości do poszczególnych
placówek oświatowych:
Szkoła podstawowa w Korzenicy:
Bukowina ? około 5 uczniów i dzieci,
Korzenica - około 4 uczniów i dzieci;
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach:
Bobrówka - około 45 uczniów i dzieci,
Wietlin Trzeci - około 24 uczniów i dzieci,
Wietlin Osada - około 5 uczniów i dzieci,
Korzenica - około 6 uczniów i dzieci,
Łazy - około 4 uczniów i dzieci,
Miękisz Nowy - około 1 uczeń,
Bukowina ? około 1 uczeń,
Charytany ? około 1 uczeń;
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym:
Czerniawka ? około 15 uczniów i dzieci,
Bukowina - około 3 uczniów i dzieci,
Korzenica - około 8 uczniów i dzieci,
Tuchla - około 8 uczniów i dzieci,
Tuchla Osada - około 11 uczniów i dzieci;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym:
Charytany - około 26 uczniów i dzieci;
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie:
Łazy - około 3 uczniów i dzieci,
Surochów - około 3 uczniów i dzieci,
Wietlin Pierwszy - około 10 uczniów i dzieci,
Wysocko - około 49 uczniów i dzieci,
Zgoda - około 12 uczniów i dzieci
4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: średni wiek taboru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących
dokumentów:
a) zezwolenie na wykonywanie regularnych przywozów osób w transporcie drogowym wydanych na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 poz.2140 z późn. zm.) do posiadania których Wykonawca jest zobowiązany;
b) uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności poświadczonej aktualną licencją na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących
dokumentów:
a) opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych i ubezpieczenia NNW (od następstw
nieszczęśliwych wypadków).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących
dokumentów:
Potencjał techniczny:
a) dysponowanie min. pięcioma autobusami sprawnymi technicznie, spełniające warunki dla pojazdu przewożącego dzieci i
uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) dysponowaniu przez Wykonawcę co najmniej pięcioma kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania
autobusem, niekaralnymi za przestępstwa przeciwko dzieciom;
c) dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej pięcioma osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa
uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna dzieci
w autobusie szkolnym posiadającego kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, niekaraną za przestępstwa przeciwko
dzieciom.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej ? dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ustawy p.z.p
wraz z oświadczeniem wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ? załącznik nr 3
do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zezwolenie na wykonywanie regularnych przywozów osób w transporcie drogowym wydanych na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 poz.2140 z późn. zm.) do posiadania których Wykonawca
jest zobowiązany;
4) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
5) Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych i ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych
wypadków).
6) Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia
jakości oraz opisu zaplecza posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy oraz wykazu
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazów stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z zapisami SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium;
Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące
siedemset zł 00/100)
1) Wadium może być wniesione w:
? pieniądzu;
? gwarancjach bankowych;
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
2) Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
3) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Laszkach, prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Żurawicy O/Laszki,
nr 42 9113 1043 0000 0000 0345 0004 do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na poleceniu przelewu należy
wpisać:
TRYB PODSTAWOWY "ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU 2023".
4) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
? musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p.
? z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
? powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
? termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
? w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
? beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Laszki;
? w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Opisane zostały we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII ? PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00412176/01 z dnia 2022-10-27
2022-10-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
 
  Data publikacji   2022-10-27Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Mirosław Jakimowicz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2044642