Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki.
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów
stanowiących własność Gminy Laszki.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LASZKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900460
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 36
1.5.2.) Miejscowość: Laszki
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-543
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@laszki.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://laszki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II ? INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów
stanowiących własność Gminy Laszki.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cd3a6b8-5a8c-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418780/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02 10:28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023309/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów
stanowiących własność Gminy Laszki
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00418780/01 z dnia 2022-11-02
2022-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III ? UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.1.1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Identyfikator w ePUAP: / /1ro0e44ee1/skrytka
- Nazwa odbiorcy (Zamawiającego) w EPUAP: Urząd Gminy Laszki
- adres poczty elektronicznej: sekretariat@laszki.eu
6.1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".
6.1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6.1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6.1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6.1.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla
Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6.1.7. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
6.1.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W niniejszym postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia RODO będzie w szczególności:
1) Zamawiający: - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyska. Dotyczy to w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie)
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK)
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyska. Dotyczy to w szczególności:
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia
b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie)
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w informacji z KRK)
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyska. Dotyczy to w
szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00418780/01 z dnia 2022-11-02
2022-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
"RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Laszki, reprezentowana przez Wójta Gminy Laszki z siedzibą przy , 37-543 Laszki
36;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Lesław Cieśliński adres e-mail: rodo@laszki.eu
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Laszki " znak RGR.I
.271.2.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
czas ten ulegnie przedłużeniu o okres niezbędny dla ochrony uzasadnionych praw Administratora (np. okres przedawnienia
roszczeń, okres roszczeń gwarancyjnych) i w przypadku gdy konieczność przechowywania danych przez dłuższy okres czasu
wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania
dokumentów, a także ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcę dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) wykonawca posiada:
9) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy;
10) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy;
11) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
SEKCJA IV ? PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGR I.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń będących w posiadaniu Gminy
Laszki i jednostek organizacyjnych Gminy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., będących w grupach taryfowych: C11,
C12a, ,B11, G11 w rozumieniu art. 3 ust 30 oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00418780/01 z dnia 2022-11-02
2022-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
W przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej - do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2. Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
W przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej - uprawnienia do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z zapisami SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej,
którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca
składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00418780/01 z dnia 2022-11-02
2022-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych
dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1 wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Punkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
5) Punkty 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 1., pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów.
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
8) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
11) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
Zmiana wynagrodzenia Przedmiotu Zamówienia, w przypadkach:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektryczne lub innych zmian
wynikających z wydanymi przepisami prawa.
b) zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
c) zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na
moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji,
d) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku w trakcie trwania umowy nowych
obiektów Zamawiającego na terenie Gminy Laszki, a nie wymienionych w załączniku nr 5 ,6, 7, 8 do SIWZ lub też
zlikwidowanych i naliczanych według stawek wynikających z oferty.
e) w przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych
opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII ? PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13
 
  Data publikacji   2022-11-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2044677