Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - GMINA LASZKI
 
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identy- fikacyjny REGON
Rodzaj odbieranych odpadów komunalnychNumer rejestrowy
TRANS –FORMERS KARPATIA Sp.z o.o.
Siedziba:
33- 100 TARNÓW
ul. Krakowska 46
tel.14/626 35 40,
fax 14/ 627-59-73
e-mail: tarnow@trans-formers.com.pl.
Adres prowadzenia działalności:
37-700 Przemyśl
ul. Wernyhory 23
tel.16/675 15 41,
fax 16/675 15 42
e-mail: przemysl@trans-formers.com.pl.
873-10-14-995
850384270
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 25 – oleje i tłuszcze
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywo sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady, komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z tonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne nie wymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 07 – mieszaniny metali
17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 – urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 12 01 – papier i tektura
19 12 02 – metale żelazne
19 12 03 – metale nieżelazne
19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 – szkło
19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 – tekstylia
19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie)
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy).
1/2012
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o. o.
Siedziba:
37- 500 Jarosław
ul. Przemyska 15
tel.16/621 25 60 ,
fax 16/ 621-52-97
e-mail: pgkim1@jaroslaw.pl
792-000-30-87
650228435
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - opakowania z drewna
15 01 04 - opakowania z metali
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe
15 010 6 - zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - opakowania ze szkła
15 01 09 - opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone...
15 0111* - sorbenty, materiały filtracyjne...
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach)...
15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne...
16 01 03 - zużyte opony
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ....
16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - gruz ceglany
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 - inne niewymienione odpady
17 02 01 - drewno
17 02 02 - szkło
17 05 04 - gleba i ziemią, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
20 01 01 - papier i tektura
20 01 02 - szkło
20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji
20 01 10 - odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 0115* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 0119* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności...
20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie...
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 0131
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami...
20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 23 01 35
20 01 37*- drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 01 40-metale
20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119
20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - odpady ulęgające biodegradacji
20 02 22 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 - inne odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 - odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
2/2012
Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Siedziba:
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
816-16-14-875
180054074
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
02 01 10 Odpady metalowe
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczne! obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcza kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcza kleje i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenie ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
3/2012
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL" Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
735-24-97-196
492841416
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne.
16 01 03 zużyte opony
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki 20 0114* - kwasy 20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy )
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 odpady z ogrodów i parków ( w tym cmentarzy )
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
1/2013
Wykreślone 2/2013
Wykreślone 3/2013
ECLER Wyzwóz nieczystości Dariusz Gałan
Łaszczówka ul. Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
921-132-30-12
951151731
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - opakowania z drewna
15 01 04 - opakowania z metali
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - opakowania ze szkła
15 01 09 - opakowania z tekstyliów
16 01 03 - zużyte opony
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 05 - Inne baterie i akumulatory
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - gruz ceglany
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
17 09 02 i 17 09 03
19 08 01 - skratki
20 01 01 - papier i tektura
20 01 02 - szkło
20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji
20 01 10 - odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freon
20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 23 01 35
20 01 37*- drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - tworzywa sztuczne
20 01 40 - metale
20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie „Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (wyłącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]
20 02 01 - odpady ulęgające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia , w tym kamienie
20 02 03 - inne odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 - popioły lotne z węgla
10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
1/2014
 
  Data publikacji   2012-05-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2044916