Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej laszki.pl

Urząd Gminy Laszki  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do   Strona internetowa Urzędu Gminy Laszki.

  • Data publikacji strony internetowej:     2022-12-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:     2022-12-28.
 

Status zgodności z ustawą

 

  Strona internetowa jest zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia:     2022-12-28.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji:     2022-12-28.

 

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Madej,     tomadej@laszki.eu   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu     (16)628 50 38   . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
   

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich    

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Laszki

Laszki 36
37-543 Laszki
 

Budynek Urzędu Gminy Laszki położony jest ok 70 metrów od przystanku autobusowego. Urząd posiada ogólnodostępny  
parking - brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się od strony południowej i jest  
wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach, dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz oraz  
pomieszczenia znajdujące się na parterze. W budynku są szerokie korytarze, schody wyposażone w poręcz, brak windy. Toalety  
dla interesantów znajdują się na każdym poziomie budynku, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje