Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

Skan komunikatu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Charytany

19/02/2024

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych z wodociągu publicznego Charytany zaopatrującego miejscowości: Charytany, Laszki, Miękisz Stary, Wietlin Trzeci zmieniający komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 12.02.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych z ww. wodociągu wydał w dniu 19.02.2024 r. decyzję administracyjną, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Charytany. Jakość wody przeznaczonej do spożycia w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

brak

Zwrot podatku akcyzowego

01/02/2024

Wójt Gminy Laszki informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
brak

Dodatek osłonowy 2024

29/01/2024

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Kompostownik

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

22/12/2023

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Laszki w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest konieczne dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty - dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Przyczyni się to do utrzymania jak najniższych cen za odbiór odpadów komunalnych.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi

Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Tuchli

01/12/2023

W sołectwie Tuchla po raz drugi już był realizowany Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Mieszkańcy Tuchli we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem tej miejscowości, opracowali Sołecką Strategię Rozwoju wsi Tuchla na lata 2021-2025. Rada Gminy Laszki podjęła stosowne uchwały o przyjęciu Strategii dla wsi Tuchla oraz o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 r. zostały zrealizowane prace obejmujące opracowanie projektu technicznego, a nastepnie budowę przyłącza oraz słupów oświetlenia boiska sportowego. W pracach uczestniczyli również mieszkańcy sołectwa oraz Partnerzy z LKS Korona Tuchla.

Sadzimy rośliny miododajne!

22/11/2023

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Plakat Moto Mikołaje Dzieciom

V Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom

17/11/2023

To już trzeci raz kiedy, Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom będą przygotowywać prezenty dla najsmutniejszych dzieci naszej gminy, ale też wszystkich innych gmin powiatu jarosławskiego oraz małych pacjentów szpitali w Jarosławiu i Przeworsku.

W tym roku motocykliści grupy Mototrasa Jarosława i Okolice wraz z Przyjaciółmi, będą chcieli obdarować uśmiechem ponad 200 maluchów.
Przez poprzednie cztery edycje, udało się im dotrzeć do ponad 700 dzieci.

Zapraszamy do wsparcia akcji w sklepach, szkołach na terenie całego powiatu, gdzie prowadzone są zbiórki słodyczy, zabawek ,art. papierniczych oraz na zbiórce https://pomoc.pl/moto-mikolaje

brak

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

07/11/2023

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Tablica informacyjna - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie

25/10/2023

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 7815/2023/OZ/R/DA zawartej w dniu 26.07.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Laszki na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki”.

Zgodnie z rozliczeniem zawartej umowy kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW – 46.095,92 zł,
WFOŚIGW w Rzeszowie – 6.146,12 zł

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Laszki www.laszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Wysocko

13/10/2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocku dzięki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotacji na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wysocko celem zwiększenia potencjału technicznego” zgodnie z umową 7665/2023/UR/R/DR z dnia 01.08.2023 r. zakupiła następujący sprzęt:

Ubrania koszarowe 3 częściowe – 13 kpl.
Kombinezon na szerszenie + worek + rękawice - 2kpl.
Drabina przenośna z met. lekkiego 1xA, 2xB – 1 kpl.
Siodełko wężowe 52/75mm (MS) – 2 szt.
Mostek przejazdowy gumowy 2x75 – 2 szt.
Latarka szperacz Falcon Eye 360lm – 2 szt.

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Wietlin

13/10/2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Wietlinie dzięki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotacji na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wietlin celem zwiększenia potencjału technicznego” zgodnie z umową 7665/2023/UR/R/DR z dnia 01.08.2023 r. zakupiła następujący sprzęt:

Motopompa pływająca NIAGARA 2 - 1szt.
Radiotelefon DP 4600e – 2 szt.

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

09/08/2023

Wójt Gminy Laszki informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Więcej informacji oraz wnioski znajdują się w dziale Edukacja / Wnioski do pobrania

Kolejne miejscowości zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej

31/07/2023

W Gminie Laszki zakończył się kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej. W ramach zrealizowanego właśnie etapu zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Miękiszu Nowym. Mieszkańcy są obecnie przyłączani do sieci, której długość wynosi ponad 24 km. Koszt budowy kanalizacji przekroczył 6 mln zł, i był współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3,3 mln zł.
Już niedługo kolejne miejscowości zostaną wyposażone w sieć kanalizacyjną.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

25/07/2023

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

21/07/2023

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu, w terminie wskazanym w zał. Nr 2 do umowy (pkt.4).

Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki, listownie na adres Urząd Gminy Laszki,

Zmiana numeru konta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach

12/07/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach informuje o zmianie numeru konta bankowego.
Nowy numer konta bankowego: 56 9113 1043 2006 6004 8943 0002

Ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

12/07/2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laszki. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Laszki o wypełnienie druku zgłoszenia

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki

11/07/2023

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki - stan na 30.06.2023 r.

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 160 szt.
- liczba zawartych umów – 128 szt.;
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) - 52 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 064 956,73 PLN
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) - 92 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 749 827,82 PLN.

brak

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

30/06/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, iż rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

brak

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

15/06/2023

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.