Menu WCAG
A
A
A
A

Urząd Gminy

brak

Rada Gminy

20/07/2024

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

  1. Przewodniczący
  2. Wiceprzewodniczący
  3. Komisja rewizyjna
  4. Komisje stałe i doraźne
brak

Wójt Gminy

20/07/2024

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach samorządowych. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa: przygotowanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

brak

Struktura urzędu

20/07/2024
  1. WÓJT
  2. ZASTĘPCA WÓJTA
  3. SEKRETARZ GMINY
  4. REFERAT FINANSÓW
brak

Gminne Jednostki Organizacyjne

20/07/2024

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Laszkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gminna Biblioteka Publiczna Laszki

brak

Sołtysi Gminy Laszki

20/07/2024
Bobrówka
Dyrda Jerzy
Bukowina
Szkoła Sylwia
Charytany
Filipowska Justyna
Czerniawka
Zawitkowski Grzegorz
brak

Podatki

20/07/2024

Urząd Gminy Laszki informuje osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r.
– wzór formularza deklaracji podatkowej na 2024 r. w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1104
- stawki podatkowe na rok 2024 w/g Uchwały Rady Gminy Laszki Nr XVII/160/2016 z dnia 25 listopada 2016 r./Dziennik Urz. Woj. Podkarp. z 07-12-2016 poz.3967/. /stawki jak w roku 2023/

brak

Kontakt

20/07/2024
Urząd Gminy Laszki
37 -543 Laszki 36
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30
środa od 8:00 do 16:00
Kasa: codziennie od 8:00 do 15:00
tel.(16) 628 50 46
fax (16) 628 50 23
brak

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

20/07/2024

Adres skrzynki: /1ro0e44ee1/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umieszczona jest na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)