Menu WCAG
A
A
A
A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Iwona Bawoł
Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Joanna Dziadowicz

Pomoc Społeczna:

Starszy pracownik socjalny:
Zofia Stupak
Obsługiwany teren: Laszki, Bobrówka, Wysocko, Wysocko DPS
Starszy pracownik socjalny:
Elżbieta Piechota
Obsługiwany teren: Wietlin, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wietlin Osada, Korzenica, Bukowina
Pracownik socjalny:
Konstancja Dyjak-Grela
Obsługiwany teren: Miękisz Stary, Miękisz Nowy, Tuchla, Tuchla Osada, Czerniawka, Charytany
Asystent rodziny:
Barbara Mikłasz
Obsługiwany teren: Cały teren Gminy Laszki wg potrzeb
Opiekunka domowa:
Anna Bawoł
Obsługiwany teren: Cały teren Gminy Laszki wg potrzeb
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 50 24
tel.(16) 628 50 46 w. 101

Świadczenia rodzinne:

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
Anna Kokocka-Kuta
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych:
Anna Pacura
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych:
Dorota Rebuś
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 50 46 w. 103

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrebnioną jednostką organizacyjną Gminy Laszki, realizujacą zadania w zakresie pomocy społecznej i swiadczeń rodzinnych.

Cele działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach:

 1. realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
 3. zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

FORMY POMOCY

Katalog podstawowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:

 1. pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i celowy specjalny,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
 2. niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa,
  • sprawianie pogrzebu,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa
  • wsparcie asystenta rodziny

Kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 308 zł.
Do dochodu rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej nie wlicza się użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

ZASIŁEK STAŁY:

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na wskutek ustawowego okresu jego pobierania zasiłek stały nie przysługuje.
 5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
 6. Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

ZASIŁEK OKRESOWY:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 514 zł miesięcznie.
 2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
 4. W przypadku zatrudnienia przez osobą objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacony nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia w którym osoba została zatrudnienia. Zasiłek taki może być wypłacany nie częściej niż raz na 2 lata.
 5. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY:

 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
 5. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
 6. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 7. Zasiłek celowy może też być przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Zasiłek ten może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji stała się osobą zatrudnioną.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego praz Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
 2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
 3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
 4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
  • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.