Menu WCAG
A
A
A
A

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Laszkach

Dyrektor:
Małgorzata Solilak
Główny księgowy:
Edyta Barnaś
Starszy specjalista ds. płac:
Maria Król
Starszy specjalista ds. księgowości:
Agata Ortyl
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 53 23
tel.(16) 628 53 02

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Laszkach jest jednostką organizacyjną Gminy Laszki utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek. Powstał na mocy Uchwały nr XVII Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 listopada 2016 r.

Do podstawowych zadań GZEAS w Laszkach należy:

 • Planowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w oparciu o jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych oraz GZEAS, a w szczególności:
  1. obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych,
  2. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz ich pochodnych,
  3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  4. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń i innych sprawozdań analityczno-statystycznych (indywidualnych i zbiorczych)
  5. opracowywanie projektów zbiorczych planów dochodów i wydatków w oparciu o wytyczne Wójta Gminy Laszki oraz projektów planów przedstawianych przez dyrektorów placówek oświatowych,
  6. prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
  8. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
  9. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  10. obsługa zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
  11. koordynowanie czynności i rozliczanie inwentaryzacyjnych składników majątkowych placówek oświatowych,
  12. przyjmowanie zgłoszeń od pracodawców o zawieraniu umów z młodocianymi pracownikami oraz przygotowanie decyzji o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych,
  13. opracowywanie, przy współpracy dyrektorów szkół, propozycji zmian w budżecie gminy związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
  14. udzielanie pomocy instruktażowo-kontrolnej dyrektorom szkół w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich bieżącą realizacją.
 • Prowadzenie spraw administracyjno-kadrowych w zakresie:
  1. planowania sieci i obwodów placówek oświatowych gminy,
  2. prowadzenie, przy współpracy z dyrektorami szkół, rejestru obowiązku nauki oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
  3. koordynacji działań zmierzających do zapewnienia pełnej obsady kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych,
  4. prowadzenia teczek akt osobowych pracowników GZEAS w Laszkach,
  5. przygotowywanie dokumentów jednostki GZEAS w Laszkach celem przekazania do zasobów archiwalnych.
 • Organizowanie dowożenia uczniów do szkół oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie dowożenia.
 • Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół oraz aneksów sporządzanych w trakcie roku szkolnego, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod kątem zabezpieczenia środków finansowych.
 • GZEAS w Laszkach realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych i innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi na terenie gminy, które realizują zadania z zakresu oświaty.
 • GZEAS w Laszkach wykonuje ponadto inne zadania określone przepisami prawa przez Radę Gminy i Wójta, przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy i projekty zarządzeń Wójta w zakresie należącym do zadań GZEAS:
  1. zakładania, przekształcania i likwidacji szkół,
  2. nadawania szkołom imienia,
  3. przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
  4. przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
 • GZEAS czuwa nad:
  1. prawidłowością dysponowania przyznanymi obsługiwanym jednostkom środkami finansowymi oraz dysponowania mieniem,
  2. przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół oraz przepisów bhp i przeciw pożarowych.