Menu WCAG
A
A
A
A

Utworzenie nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Korzenicy

O projekcie

Gmina Laszki realizuje projekt o numerze RPPK.09.01.00-18-0010/18 pod tytułem "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 370 528,67 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 314 949,36 zł
Organ Prowadzący: Gmina Laszki, 37-543 Laszki 36
Czas trwania projektu: Od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.
Adres biura projektu: Budynek Urzędu Gminy w Laszkach,
siedziba Gminnego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Laszkach, 37-543 Laszki 36
Szkolne biuro projektu: Szkoła Podstawowa w Korzenicy, Korzenica 1, 37-543 Laszki

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Laszki, poprzez zwiększenie liczby o 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy w okresie od 1.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi istniejący ośrodek wsparcia przedszkolnego zlokalizowany w gminie Laszki, w miejscowości Korzenica oraz 25 dzieci (8 chłopców, 17 dziewczynek) w wieku przedszkolnym (tj. w wieku 2,5 do 6 lat), a także 2 nauczycielki zatrudnione w/w punkcie przedszkolnym.

 

Realizowane zadania w Projekcie:

  • Dostosowanie pomieszczeń punktu przedszkolnego w Korzenicy,
  • Doposażenie punktu przedszkolnego w Korzenicy,
  • Plac zabaw,
  • Bieżąca działalność punktu przedszkolnego w Korzenicy,
  • Zajęcia dodatkowe,
  • Doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli.