Menu WCAG
A
A
A
A

Gospodarka

Gmina Laszki należy do gmin o charakterze wybitnie rolniczym - 72% jej powierzchni zajmują użytki rolne, a osób utrzymujących się z rolnictwa jest w gminie ponad 1700. Jest to ewenement nawet na tle rolniczego powiatu jaroslawskiego - w zasadzie co trzeci rolnik w powiecie mieszka w gminie Laszki! Warto zdecydowanie podkreślić, ze gmina wyróżnia się nadto dużą samodzielnością gospodarstw - przeciętna wielkość gospodarstwa przekracza bowiem 5 ha. W zakresie struktury upraw zdecydowanie przeważają zboża (największy areał zajmuje pszenica ozima), niemały areał zajmują także ziemniaki i rośliny pastewne, zwłaszcza strączkowe - ok. 1000 t fasoli "Piękny Jaś" których uprawa jest cechą charakterystyczną dla gminy. Jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, to gmina wyróżnia się przede wszystkim pogłowiem trzody chlewnej. Z rolnictwem jest zresztą związana większość miejscowych podmiotów gospodarczych, z których największy to AGROMA Oddział Rzeszów w Bobrówce, RZS Charytany i RSP Wietlin Trzeci.
Na terenach Wysocka i Wietlina prowadzona jest eksploatacja kruszywa. Miejscowe pokłady tego surowca należą do najbogatszych złóż w naszym regionie. Rzeka Szkło obecnie mało występująca ze swoich brzegów może zostać zagospodarowana hydrotechnicznie. Wstępne szacunki wykazują, że na ok. 40 km rzeki w granicach Polski można wybudować cztery stopnie wodne lub wybudować zalew z możliwością produkcji energii.


Na terenie Gminy Laszki duża powierzchnia gruntów rolnych znajduje się w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa- są to potencjalne tereny do nabycia na cele produkcji rolnej. Gmina Laszki jest właścicielem ok. 600 ha lasów i terenów leśnych oraz ok. 800 ha użytków zielonych. Gmina Laszki utrzymuje partnerskie stosunki z gminą Peissen / Niemcy / powiat Saalkreis, Budkovce / Słowacja /, powiat Michalovce oraz z gminą Szkło / Ukraina / powiat Jaworów.