Menu WCAG
A
A
A
A

Herb i Flaga Gminy

Przez długie lata prawo do herbu miały tylko miasta i województwa. Sprawy te regulowała ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. "O odznakach i mundurach". Zgodnie z nią herbem może być znak nawiązujący do historii bądź tradycji albo do współczesnych zdarzeń i osiągnięć charakterystycznych dla danego miasta lub województwa. Kolejna ustawa "O samorządzie terytorialnym" z 8 marca 1990 r. pozwoliła także gminom na ustanawianie herbów. Była ona dużym zaskoczeniem, ponieważ w Polsce nie mieliśmy tradycji tego typu znaków. Herby gmin występowały na Śląsku i sporadycznie w Wielkopolsce. Nowa ustawa nie precyzowała jak taki herb ma wyglądać i do czego nawiązywać. Przy okazji zapomniano także o flagach, co było później przyczyną konfliktów wielu gmin z wojewodami, którzy nie chcieli zatwierdzać statutów. W dodatku nie opublikowano żadnych informatorów, nie ukazał się też ani jeden okólnik przybliżający radnym te zagadnienia.

 

W rezultacie gminy, które podjęły uchwałę o ustanowieniu herbu próbowały problem ten rozwiązać we własnym zakresie - przy pomocy miejscowego plastyka bądź ogłaszając konkurs na herb. Nie były to jednak dobre rozwiązania, ponieważ projektowaniem zajmowały się z reguły przypadkowe osoby, które nigdy nie studiowały tych zagadnień /heraldyka - nauka o herbach, jest nauką pomocniczą historii. W efekcie wszystkie herby opracowane przez amatorów należało później poprawić.

 

Powszechna nieznajomość tych zagadnień spowodowała, iż pojawiło się wielu pokątnych doradców z różnych towarzystw czy biur heraldycznych proponujących gminom fachowe opracowanie herbu. Urzędy, które skorzystały z tego typu ofert, stwierdzały później, iż zapłaciły wygórowaną cenę za nieudolny projekt, przeważnie z powtarzającymi się motywami. W tej sytuacji Urząd Gminy Laszki postanowił zwrócić się do "Centrum Heraldyki Polskiej" - pierwszego tego typu ośrodka grupującego autorów zajmujących się profesjonalnie heraldyką i mających w dorobku wiele projektów oraz publikacji poświęconym tym zagadnieniom. Prace nad herbem podjęto w grudniu 1999 r.

 

Burzliwe dzieje tych ziem oraz ich tradycje dawały możliwość opracowania kilku równorzędnych projektów herbu. Autorzy z Centrum przygotowali wstępnie pięć propozycji rozwiązań do konsultacji z radnymi. Z niektórych projektów należało jednak zrezygnować, ponieważ figury czy motywy w nich występujące pojawiły się zbyt często w herbach innych miejscowości. Z tego m.in. powodu zrezygnowano z nawiązania do herbu Jelita /trzy skrzyżowane kopie/ rodziny Zamoyskich mimo ich niewątpliwych zasług dla tych ziem. Nie zdecydowano się także po sięgnięcie do najnowszej historii - zbyt jeszcze świeże i bolesne wspomnienie pozostawiła ona w pamięci wielu rodzin tu mieszkających. Z kolei tradycyjne uprawy /fasola/ do których można było nawiązać w projekcie nie znalazły uznania w oczach radnych. Również i projektanci uznali, iż tego typu rośliny mogą być mało czytelne w herbie, nawet w połączeniu z innym motywem. W rezultacie przygotowano dwa projekty z których wybrano jeden, opracowany następnie w dwóch wariantach barwnych. Zaakceptowany przez radnych herb Gminy Laszki przedstawia: w polu zielonym dwa snopy złote w skos, na których siedzący jastrząb naturalny. Jednocześnie zaproponowano flagę gminy: na płacie prostokątnym żółtym herb gminy umieszczony centralnie /propozycje flagi 5 : 8/.

 

Najczęściej spotykanym w herbach symbolem rolnictwa są kłosy. Dlatego też postanowiono je zastąpić inną figurą - dwoma snopkami, bowiem motyw ten praktycznie niemal nie pojawia się w heraldyce samorządów. W herbie znalazł się też jastrząb naturalny, jako reprezentant tutejszej fauny /oprócz jastrzębi najczęściej można tu spotkać lisy i bobry/. Ma on jednak nie tylko bezpośrednie odniesienie do miejscowej przyrody. Jastrząb uważany jest także m.in. za symbol wojowniczości, zwycięstwa i wzniosłości. Jeśli bowiem dokonamy retrospekcji wydarzeń - burzliwych dziejów tej ziemi, to wojowniczy jastrząb, strażnik strzegący plonów, wydaje się najbardziej odpowiednim symbolem gminy.