Menu WCAG
A
A
A
A

Struktura urzędu

 1. WÓJT
 2. ZASTĘPCA WÓJTA
 3. SEKRETARZ GMINY
 4. REFERAT FINANSÓW
  1. Dział księgowości
   1. Skarbnik Gminy - Główny księgowy budżetu - Kierownik referatu
   2. zastępca skarbnika gminy prowadzący sprawy z zakresu księgowości budżetu gminy (wydatków)
   3. stanowisko księgowości budżetu gminy (dochodów) i inwestycji
   4. stanowisko kasjera
   5. stanowisko księgowości budżetowej
  2. Dział podatków i opłat lokalnych
   1. stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - osoby fizyczne
   2. stanowisko księgowości podatków i opłat lokalnych - osoby fizyczne
   3. stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - osoby prawne
 5. REFERAT ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
  1. Sekretarz Gminy
  2. stanowisko ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjno – technicznych i administracyjno – gospodarczych
  3. stanowisko ds. obsługi organizacyjno - biurowej organów gminy, obsługi poligraficznej i archiwistyki
  4. stanowisko ds. informatyki oraz spraw płacowych
 6. REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI TERENAMI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
  1. Kierownik referatu, prowadzący jednocześnie sprawy zamówień publicznych, utrzymania dróg gminnych oraz prawa przewozowego a także gospodarki wodnej,
  2. stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalowej (lokale użytkowe) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
  3. stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych
  4. stanowisko ds. utrzymania czystości w gminie i opłaty śmieciowej – obejmujące wykonywanie zadań związanych z naliczeniem opłaty, prowadzeniem księgowości należności oraz ich windykacji a także sprawy socjalno – bytowe oraz BHP pracowników,
  5. stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji, remontów kapitalnych oraz pozyskiwania środków pomocowych,
  6. stanowisko ds. współpracy regionalnej, promocji gminy, pozyskiwania środków pomocowych oraz prawa energetycznego i funduszu sołeckiego,
 7. URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWEATELSKICH I SPOŁECZNYCH
  1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika referatu i prowadzący sprawy:
   • z zakresu rejestracji stanu cywilnego
   • akta stanu cywilnego i archiwum USC
   • spraw wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
   • spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług
   • spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej,
  2. stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3. stanowisko ds., ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i lokalowej (lokale mieszkalne) kultury, sportu i kultury fizycznej oraz problematyki społecznej a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Sprawy kierowane do Kancelarii Radcy Prawnego