Menu WCAG
A
A
A
A

Wójt Gminy

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach samorządowych. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa: przygotowanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
(Dz. U. z 2002 Poz. 142. Nr. 1591 z póz. zmian.) 

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

Tel: (0-16) 628-50-46 wew. 112
E-mail: wojt.laszki@laszki.eu