Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Tablica informacyjna - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 7815/2023/OZ/R/DA zawartej w dniu 26.07.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Laszki na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki”.

Zgodnie z rozliczeniem zawartej umowy kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW – 46.095,92 zł,
WFOŚIGW w Rzeszowie – 6.146,12 zł

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Laszki www.laszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.